Tại Nhã Tường có bán dụng cụ học nghề Nail hay không ?

Tại trung tâm đào tạo Nail Nhã Tường có đầy đủ các dụng cụ học tập cho học viên khi tham gia các khóa học.