Nghệ thuật cọ bản cao cấp (Cọ tròn)

Nghệ thuật cọ bản cao cấp (Cọ tròn)

Môn học gồm kỹ năng sử dụng cọ bản chuyên sâu thực hành và vẽ mẫu móng.