Sau khi đăng ký thì các dụng cụ để học được hỗ trợ hay tự trang bị?

Sau khi đăng ký theo khóa học thì các dụng cụ để học được hỗ trợ một bộ đồ đầy đủ, khi dùng hết học viên sẽ tự trang bị thêm.